1. Firma

Przemysław Mlonek
667 988 388
p.mlonek@gmail.com

Jesteśmy firmą geodezyjną tworzoną przez zespół doświadczonych i solidnych geodetów, których kwalifikacje potwierdzone zostały nadanymi przez Głównego Geodetę Kraju świadectwami uprawnień zawodowych. Wykonujemy prace z zakresu pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczenia, podziały nieruchomości i sporządzamy dokumentację do celów prawnych. Pomimo wieloletniego doświadczenia stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwa w szkoleniach oraz wdrażanie nowych technologii pomiarowych.

Prace geodezyjne wykonujemy na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego i sąsiednich powiatów.

Ceny usług, ze względu na specyfikę wykonywanych prac oraz czynniki terenowe, ustalane są z klientem indywidualnie.

Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

2. Oferta

2.01. Mapa do celów projektowych

Jest to zaktualizowana kopia mapy zasadniczej niezbędna w celu wykonania projektu budowlanego oraz uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Mapa taka obejmuje również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m. Treść mapy do celów projektowych poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami nieruchomości zawiera:

- opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy i inne elementy ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

- obciążenia związane ze służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych

- usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy

Wielkość obszaru objętego zakresem mapy oraz skalę mapy do celów projektowych dla danej inwestycji określa, w razie potrzeby, organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

2.02. Inwentaryzacja powykonawcza

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne podlegają, po wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się w celu ustalenia danych: określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych, niezbędnych do wprowadzenia zmian w zakresie użytków gruntowych i budynków (ewidencja gruntów i budynków), sieci uzbrojenia terenu (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu), budowli. Dokumentacja geodezyjna sporządzana przez geodetę w ramach inwentaryzacji powykonawczej jest niezbędna do odbioru budynku.

Właściwy organ może nałożyć obowiązek inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.

Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa, podlegają pomiarowi przed ich zakryciem.

2.03. Pomiary realizacyjne - tyczenie obiektów

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie, w celu określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych.

Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:

- główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych

- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu

- stałe punkty wysokościowe – repery

Geodeta stwierdza wykonanie tyczenia przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

2.04. Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.

Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zwarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji upoważniony geodeta sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.  

2.05. Ustalenie granic

Jeżeli w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest dokumentacji geodezyjnej określającej przebieg granic lub zawarte w niej dane nie są wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic w terenie.

Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje geodeta na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Jest to uproszczona forma rozgraniczenia nieruchomości - gdy nie występuje spór graniczny.

2.06. Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzania postepowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

Podobne postępowanie przeprowadza się przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

2.07. Podział nieruchomości

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, w przypadku jego braku – jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu – podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu:

- zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków

- wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze

- wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa

- realizacji roszczeń do części nieruchomości wynikających z przepisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami lub z odrębnych ustaw

- realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych

- wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją: o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

- wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego

- wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych  

2.08. Dokumentacja do celów prawnych

Wykazy synchronizacyjne (równoważniki), regulacje stanu prawnego, aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, opinie, wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej i inne prace o charakterze prawnym.

2.09. Pomiary specjalne w zakresie i celu ustalonym ze zleceniodawcą

3. Kontakt

Usługi Geodezyjne
Przemysław Mlonek
+48 667 988 388
os. Teatralne 2/62
31-945 Kraków